Στα 41,8 ευρώ ανά τόνο το τέλος εισόδου των σκουπιδιών

Προσωρινός ανάδοχος για το εργοστάσιο απορριμμάτων στην Ήπειρο

Η Ένωση Εταιρειών ARCHIRODON GROUP NV – INTRAKAT – ENVITEC αναδείχτηκε με σημερινή απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου προσωρινός ανάδοχος για την κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων της Περιφέρειας. Πρόκειται για το πέμπτο έργο ΣΔΙΤ στη διαχείριση απορριμμάτων στο οποίο επιλέγεται προσωρινός ανάδοχος.

Μετά την έκδοση των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας επί αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, στην τελική φάση του διαγωνισμού, δηλαδή την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών, συμμετείχαν επίσης άλλοι 3 υποψήφιοι, οι οποίοι κατά σειρά κατάταξης είναι οι εξής: η εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, η εταιρεία ΤΟΞΟΤΗΣ και η ένωση εταιρειών ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ – ΗΛΕΚΤΩΡ. Η όλη διαδικασία του διαγωνισμού ολοκληρώθηκε υποδειγματικά και σε εξαιρετικά σύντομο χρονικό διάστημα, επισημαίνεται σε ανακοίνωση της περιφερειακής αρχής.

Ο ανάδοχος καλείται να κατασκευάσει τη μονάδα σε 20 μήνες συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας, από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης σύμπραξης, και αφού πρώτα ολοκληρωθούν οι προσυμβατικές υποχρεώσεις.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Περιφέρειας:  Η προταθείσα από τον προσωρινό ανάδοχο τεχνολογική λύση είναι η πλέον φιλική προς το περιβάλλον καθώς αφορά στη Μηχανική Ανακύκλωση για την ανάκτηση ανακυκλωσίμων υλικών, κατά τουλάχιστον 60% επί των εισερχομένων, και στην αερόβια κομποστοποίηση του υπολειπόμενου κλάσματος με στόχο την ανάκτηση ανακυκλωσίμων (χαρτί, πλαστικό, μέταλλο, γυαλί) και την παραγωγή compost για αποκαταστάσεις λατομείων, περιαστικό πράσινο και εδαφική χρήση. Η ετήσια δυναμικότητα της μονάδας θα κυμαίνεται από 80.000 έως 105.000 τόνους σύμμεικτων και προδιαλεγμένων οργανικών απορριμμάτων, ενώ το σταθεροποιημένο υπόλειμμα, το οποίο δεν θα ξεπερνά το 32%, θα οδηγείται προς ταφή στους ΧΥΤΥ της Περιφέρειας Ηπείρου. Όλα τα κτίρια της Μονάδας θα είναι κλειστά και θα λειτουργούν σε συνθήκες αρνητικής πίεσης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο έλεγχος των οσμών.

Ο ανάδοχος θα υπόκειται σε συστηματικό έλεγχο καλής εκτέλεσης της σύμβασης από την Περιφέρεια Ηπείρου, το Υπουργείο Ανάπτυξης (Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ), τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή Διεθνούς Εμπειρίας, τη Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτεί το έργο, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων του έργου και το ΥΠΕΚΑ για την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων.

Το κόστος κατασκευής της Μονάδας θα χρηματοδοτηθεί κατά 60% από το ΕΣΠΑ, ενώ η υπόλοιπη χρηματοδότηση θα προέλθει με ευθύνη του αναδόχου. Η σύμβαση λειτουργίας του έργου από τον ανάδοχο θα είναι 25ετους διαρκείας και η συμβατική αμοιβή για το τέλος εισόδου θα ανέρχεται μεσοσταθμικά σε 41,8 €/τόνο.

Η Αντιπεριφερειάρχης Τ. Καλογιάννη, αναφερόμενη στην ολοκλήρωση του διαγωνισμού τόνισε ότι: «Με το έργο αυτό καλύπτονται σε επίπεδο Περιφέρειας όλοι οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί στόχοι για τη διαχείριση αποβλήτων και για την αποφυγή της επιβολής προστίμων, ενώ παράλληλα αποφεύγονται μελλοντικές επεκτάσεις ή κατασκευές νέων ΧΥΤΥ. Επίσης, κατά την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας αναμένεται να δημιουργηθούν 100 και πλέον θέσεις εργασίας. Τo έργο αυτό, και λόγω του μεγάλου και υγιούς ανταγωνισμού που υπήρξε, είναι έργο με το χαμηλότερο κόστος για τον πολίτη πανελλαδικά (για αντίστοιχα έργα), τη μεγαλύτερη δυνατή ανακύκλωση (60%) και τη μικρότερη υπολλειμματικότητα (ταφή 32%)».


 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.