Οδηγίες κατά του ΕΝΦΙΑ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αιγίου, με ανακοίνωσή του, η οποία μεταξύ άλλων κοινοποιείται και στο γραφείο του πρωθυπουργού, δίνει οδηγίες προς τους φορολογούμενους, για την προσφυγή τους κατά του ΕΝΦΙΑ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι φόροι που καλούνται οι να καταβάλουν οι πολίτες αντίκεινται στο άρθρο 4 παρ. 5 του Συντάγματος περί φορολογικής ισότητας και φορολογικής δικαιοσύνης, στο άρθρο 17 του Συντάγματος για το δικαίωμα της ιδιοκτησίας αλλά και στο άρθρο 25 του Συντάγματος το οποίο κάνει λόγο για αρχή της αναλογικότητας και καταλληλότητας στον περιορισμό των ατομικών δικαιωμάτων.

Όπως σημειώνεται, η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας ΕΝΦΙΑ, παράλληλα με υφιστάμενους άλλους φόρους, θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε απόφαση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Συνταγματικού Δικαστηρίου, στην οποία τονίζεται ότι “η επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας παραλλήλως προς άλλους υφισταμένους φόρους δεν πρέπει να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, καθώς και ότι ο φόρος πρέπει να μπορεί να καταβάλλεται ετησίως από τα εισοδήματα τα οποία προέρχονται κατά συνήθη χρήση από την περιουσία αυτή”.

Επίσης, αναφέρεται η διαδικασία που προβλέπεται για την προσβολή των εκκαθαριστικών, που είναι η ακόλουθη:

Ενδικοφανής προσφυγή κατά του εκκαθαριστικού και της οικείας ΔΟΥ εντός, προθεσμίας 30 ημερών από την ανάρτηση του εκκαθαριστικού στο TAXIS.

Σε περίπτωση αρνητικής απάντησης επί της ανωτέρω ενδικοφανούς προσφυγής ή απράκτου παρέλευσης της προθεσμίας των 60 ημερών εντός των οποίων δεν δόθηκε καμία απάντηση, κατάθεση προσφυγής στο κατά τόπο αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι η προθεσμία των 30 ημερών για την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται κατά την περίοδο από την 1 έως 30 Αυγούστου, σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο. Ως εκ τούτου, εντός του Σεπτεμβρίου είναι δυνατή η κατάθεση των σχετικών ενδικοφανών προσφυγών.

(Πηγή: Η Αυγή)


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.