«Να μπουν Άρτα, Πρέβεζα στο Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020»

Πρόταση από την Τατιάνα Καλογιάννη

H Αντιπεριφερειάρχης, αρμόδια για θέματα Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Τατιάνα Καλογιάννη, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Αρχή Ηπείρου, συμμετείχε στις εργασίες της 3ης Συνεδρίασης της Κοινής Επιτροπής Προγραμματισμού του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (ΕΕΣ) «Ελλάδα-Αλβανία» 2014-2020», οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στην Αυλώνα της Αλβανίας, στις 8 Ιουλίου 2014.

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν αφορούσαν στην αρχιτεκτονική και στη δομή του προγράμματος της επόμενης προγραμματικής περιόδου 2014-2020, με επίκεντρο τις επιλέξιμες θεματικές προτεραιότητες του επόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ελλάδα – Αλβανία» 2014-2020 καθώς και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτών.

Η κ. Καλογιάννη, εκτός των άλλων, πρότεινε «να διευρυνθεί η επιλέξιμη περιοχή παρέμβασης στο νέο πρόγραμμα Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020 και να συμπεριληφθούν και οι Π.Ε. Άρτας και Πρέβεζας, καθότι σήμερα επιλέξιμες είναι μόνο οι Π.Ε. Ιωαννίνων και Θεσπρωτίας. Ο στόχος είναι οι ολιστικές παρεμβάσεις στον ενιαίο χώρο της Ηπείρου».

Από την Κοινή Επιτροπή δόθηκε εντολή στη Διαχειριστική Αρχή του προγράμματος, να διερευνήσει τη δυνατότητα υλοποίησης της πρότασης.

Η Επιτροπή αποφάσισε ομόφωνα οι Θεματικές προτεραιότητες για το «Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ελλάδα-Αλβανία» 2014-2020»να είναι οι ακόλουθες:

  1. Διαφύλαξη και προστασίατου περιβάλλοντος και προώθησητης αποδοτικότητας των πόρων
  2. Προώθηση βιώσιμων υποδομών, της Τεχνολογίας, Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και των επενδύσεων στον τομέα των απορριμμάτων και της ενέργειας.
  3. Προώθηση του τουρισμού και της πολιτιστικής – φυσικής κληρονομιάς
  4. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότηταςτων μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο μέσω της υποστήριξης των ήδη υπαρχουσών επιχειρήσεων όσο και της υποστήριξης ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.

Στις εργασίες της Επιτροπής από την Ελλάδα εκτός της Περιφέρειας Ηπείρου, συμμετείχαν εκπρόσωποι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και της Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, ενώ από την Αλβανία ο Υφυπουργός και εκπρόσωποι του Υπουργείου Ενσωμάτωσης.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.