Δημοτικό συμβούλιο με υδροπλάνα

Την Τρίτη, 22 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα                                  

Με κυριότερο θέμα αυτό της εύρεσης χώρου για τη δημιουργία υδατοδρομίου για τη δρομολόγηση υδροπλάνων από και προς τα Γιάννενα συνεδριάζει την Τρίτη, 22 Ιουλίου στις 8 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ιωαννίνων. Λόγω διαφωνιών στους κόλπους της δημοτικής αρχής  για το θέμα των υδροπλάνων δεν είχε ληφθεί απόφαση στην προηγούμενη συνεδρίαση του σώματος. Η συνεδρίαση θα είναι η τελευταία του σώματος στην παρούσα δημοτική θητεία. Από την 1η Σεπτεμβρίου αναλαμβάνει η νέα δημοτική αρχή.

Η συνεδρίαση διεξάγεται στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται 37 συνολικά θέματα.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής: κ. Αθαν. Μανταλόβας, Αντιδήμαρχος

 1. Έγκριση όρων προκήρυξης-πρόσκλησης χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων (Βοήθημα Γάμου έτους 2014), από τα έσοδα του Κληροδοτήματος «Αγλ. Χαραλάμπους».
 2. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μειώσεις μισθωμάτων ακινήτων, ιδιοκτησίας του κληροδοτήματος «Ελένης Ζωγράφου» στην Αθήνα.
 3. Έγκριση διενέργειας προμηθειών:
 • Προμήθεια Φαρμάκων – Αναλωσίμων Υλικών για την Περίθαλψη Αδέσποτων Σκύλων (Κ.Α. 70.02.6682.001 – 5.000,00 €)
 • Προμήθεια Υλικών Σήμανσης Αδέσποτων Σκύλων (Κ.Α. 70.02.6699.006 – 7.250,00 €)
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μηχανήματος ηλεκτρονικής ηχογράφησης των συνεδριάσεων του Δ.Σ. (Κ.Α. 10.7135.207 – 1.000,00 €)
 1. Έγκριση της 549/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με εξωδικαστικό συμβιβασμό των: 1. Εταιρείας με την επωνυμία «Αικατερίνη Τσαγκογιάννη & Υιός Ο.Ε.» και 2. Κων/νου  Τσαγκογιάννη
 2. Αποδοχή χρηματοδότησης του Υπ. Εσωτερικών για την εκλογική αποζημίωση των υπαλλήλων που συμμετείχαν στην διεξαγωγή των εκλογών της 18ης & 25ης Μαΐου
 3. Κατανομή πίστωσης 1.105.809,44 € από την απόδοση του ΥΠ.ΕΣ. μέρους της ΣΤ΄ Δόσης έτους 2014 στο πλαίσιο εξόφλησης  των οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Δήμους, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 3756/2009
 4. Έγκριση της 514/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με την αποδοχή γνωμοδότησης δικηγόρου, ύστερα από το έγγραφο του τμήματος Λογιστηρίου της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, με αρ. πρωτ. 41678/4597/8-5-2014, για καταβολές τόκων στους δικαιούχους της ιδιοκτησίας Δανάης Καλαμπόκα κ.λ.π.
 5. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου έτους 2014
 6. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων λόγω και του κατεπείγοντος της συγκεκριμένης προμήθειας, στους αναφερόμενους στην εισήγηση της επιτροπής προμηθευτές, για τις ομάδες που δεν αναδείχτηκαν μειοδότες.
 7. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την εκτέλεση εργασιών Συντήρησης & Επισκευής μεταφορικών μέσων και μηχανημάτων έργου μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων λόγω και του κατεπείγοντος των συγκεκριμένων εργασιών, στους αναφερόμενους στην εισήγηση της επιτροπής επισκευαστές, παρόχους υπηρεσιών και για τις ομάδες που δεν αναδείχτηκαν μειοδότες.
 8. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 422/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση υποβολής αιτήματος για διάθεση θέσεων μαθητείας στον Δήμο, στο πλαίσιο εφαρμογής του προγράμματος πρακτικής άσκησης των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας  για το σχολικό έτος 2014-2015. (Έγγραφο ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας  Ιωαννίνων: Α.Π. 2273/20-6-2014)»

ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

12. Έγκριση της αριθ. 126 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης Δήμου Ιωαννιτών, με θέμα: «Καθορισμός διδάκτρων των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) για τα καλοκαιρινά τμήματα έτους 2014»

Εισηγητής: κ. Μωυσής Ελισάφ,  Πρόεδρος

13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 10/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων με θέμα : «Έγκριση ισολογισμού ΔΕΠΕΙ 2013»

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γκλίναβος, Πρόεδρος

14. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 11/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Πληροφόρησης Ενημέρωσης Ιωαννίνων με θέμα : «Έγκριση προϋπολογισμού  ΔΕΠΕΙ 2015»

Εισηγητής: κ. Θωμάς Γκλίναβος, Πρόεδρος

15. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. «Σπήλαιο Περάματος Ιωαννίνων» έτους 2014

Εισηγητής: κ.Κων. Γκόγκος,  Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ

Υπηρεσιακός εισηγητής: κ. Κων/νος Πανταζής Δ/ντής Περιβάλλοντος & Πολεοδομίας

16.Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης από το Δήμο της ιδιοκτησίας με ΚΑ 0110007 Εμμανουήλ Παπαμιχαήλ, στο Ο.Τ. 39 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Σταυρακίου, λόγω ρυμοτομίας.

17. Καθορισμός τιμής μονάδος αποζημίωσης του Δήμου Ιωαννιτών λόγω προσκύρωσης, από την  της ιδιοκτησία με ΚΑ 080301 Ευδοκίας και Ανθούλας Χριστιά , στο Ο.Τ. 326 του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Βοτανικού Δήμου  Ιωαννιτών

18. Έγκριση υψομετρικής μελέτης τμήματος της οδού Καραγιάννη μέχρι τη συμβολή με τη Μάρκου Αυγέρη και Τσιάρα-Φίλιου-Τάτση στο Ο.Τ. 357 του εγκεκριμένου σχεδίου Αμπελοκήπων Δήμου Ιωαννιτών.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

19. Κύρωση τμήματος δικτύου κοινοχρήστων χώρων στον οικισμό Ολυμπιάδας Δ.Κ. Μαρμάρων του Δήμου Ιωαννιτών.

20. Τροποποίηση της 235/2013 ΑΔΣ, που αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 2734/1999 «περί αποστάσεων από ναούς, σχολεία κλπ», σχετικά με άδεια εγκατάστασης και χρήσης οικήματος, σε εκδιδόμενα πρόσωπα με αμοιβή.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

 21. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί αιτήσεως της κτηνοτρόφου κ. Γιαννούλας Λαγού για εισαγωγή ζώων στις βοσκήσιμες εκτάσεις της Τ. Κ. Λογγάδων

Εισηγητής: κ. Γ. Βίνης,  Εντεταλμένος Σύμβουλος

22. Έγκριση χορήγησης άδειας άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στον κ. Τσιάνο Δημήτριο για επιχείρηση μαζικής εστίασης (κινητή καντίνα).

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

23. Παραχώρηση παρόχθιας ζώνης στη λίμνη Παμβώτιδα του Δήμου Ιωαννιτών για την εκτέλεση έργων από την HellenicSeaplanesSA.

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

24. Έγκριση παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων για πραγματοποίηση εκδηλώσεων

Εισηγητής: κ. Νικ. Γκόλας, Αντιδήμαρχος

25. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του κ. Χαρίτου Χρήστου για διοργάνωση μουσικού φεστιβάλ

Εισηγητής: κ. Φιλ. Φίλιος, Δήμαρχος

ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

26. Παράταση Μίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση του 17ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων

Εισηγήτρια: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

27. Παράταση Μίσθωσης ακινήτου  για τη στέγαση του 8ου και 24ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων

Εισηγήτρια: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

28. Υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιωαννιτών, Περιφέρειας Ηπείρου και Πανεπιστημίου Ιωαννίνων για την τοποθέτηση, συντήρηση και λειτουργία περιβαλλοντικού σταθμού στο προαύλιο του 13ου Νηπιαγωγείου Ιωαννίνων

Εισηγήτρια: κα Παρ. Τσίλη, Αντιδήμαρχος

29. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής για την καταστροφή άχρηστου υλικού που συγκεντρώθηκε από τα σχολεία Α’ βάθμιας Εκπαίδευσης 

Εισηγητής: κ. Βασ. Τσαμπαλάς, Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εισηγητής:  Βασ. Μασσαλάς, Αντιδήμαρχος

30. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους  2014

31. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Ολοκλήρωση δικτύου σύνδεσης παροχών ύδρευσης Ρ.Σ. Κατσικά»

32.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2012»

33. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Συντήρηση Σχολικών Κτιρίων έτους 2012»

34. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου: «Εκσυγχρονισμός Θεατρικής Σκηνής του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Ιωαννιτών»

35. Έγκριση χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Εργασίες Αποκατάστασης Διατηρητέου Κτηρίου ‘Οικία Ισμήνης Τζαβέλλα’»

36. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συνδέσεις δικτύου ύδρευσης δικτύου Δ.Ε. Ανατολής»

37. Έγκριση χορήγησης 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση πλατείας Ασβεστοχωρίου»


 

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.