Νέος νόμος για την αλληλέγγυα οικονομία στη Γαλλία

Μετάφραση από τον Συνεταιρισμό Γονέων Χαλανδρίου

Το γαλλικό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη Δευτέρα 24.7.2014 στην τελική ψηφοφορία των μελών του το νομοσχέδιο για την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (Ecomomie Social et Solidaire, ESS), το οποίο έχει στόχο να προωθήσει την ανάπτυξη του τομέα αυτού καθώς επίσης και την ανάληψη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους εργαζόμενούς τους.

Ολόκληρη η αριστερά τάχθηκε υπέρ του σχεδίου νόμου επί του οποίου η δεξιά απείχε της ψηφοφορίας.

Ο κύριος στόχος της γαλλικής κυβέρνησης είναι να ενθαρρυνθεί μια αλλαγή κλίμακας της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και συνεπώς να προωθηθεί μια πιο ισχυρή ανάπτυξη, πλούσια σε θέσεις εργασίας, πιο αειφόρος και πιο κοινωνικά δίκαιη.

Το νομοσχέδιο εισηγήθηκε αρχικά ο Benoît Hamon, νυν Υπουργός Παιδείας, και υποστηρίχθηκε στη συνέχεια από την Valérie Fourneyron, η οποία εγκατέλειψε την κυβέρνηση για λόγους υγείας, και την Carole Delga, Γ. Γραμματέα Εμπορίου, Χειροτεχνίας, Κατανάλωσης και Κοινωνικής & Αλληλέγγυας Οικονομίας,

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Οι κυριότεροι άξονες του σ/ν είναι:

 • Επιβεβαίωση των κριτηρίων σύστασης των δομών κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και θεσμοθέτηση του όρου της «κοινωνικής χρησιμότητας».

Για να καταγραφούν στον τομέα της κοινωνικής & αλληλέγγυας οικονομίας, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι α) έχουν θέσει στόχους με κοινωνική χρησιμότητα, β) διέπονται εκ του καταστατικού τους από δημοκρατική ή συμμετοχική διακυβέρνηση και γ) έχουν περιορισμένο κερδοσκοπικό χαρακτήρα. Περίπου 200.000 ενώσεις, και συνεταιρισμοί , που αντιπροσωπεύουν έως 10% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και περίπου το 10% της απασχόλησης στη Γαλλία (στοιχεία του υπουργείου), αντιστοιχούν στον ορισμό αυτό και αναγνωρίζεται ότι ανήκουν στην κοινωνική & αλληλέγγυα οικονομία εκ του καταστατικού τους.

Οι επιχειρήσεις και οι συνεταιρισμοί που θα ενταχθούν με τα παραπάνω κριτήρια θα έχουν ευκολίες στην πρόσβαση σε χρηματοδότηση, ιδίως μέσω της δημόσιας Τράπεζας Επενδύσεων (BPI), η οποία θα πρέπει να διαθέσει για το σκοπό αυτό γύρω στα 500 εκατομμύρια ευρώ.

 • Δημιουργία ενός γαλλικού Επιμελητηρίου κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, που θα διασφαλίζει την προώθηση και ανάπτυξη του τομέα.

Εγκαθίδρυση τοπικών/περιφερειακών κέντρων (πόλων) συνεργατικής οικονομίας, που θα συνδυάζουν κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις, κλασσικές εμπορικές επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, αλλά και τοπική αυτοδιοίκηση, ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή ακόμα και άλλους φορείς εκπαίδευσης. Όλες οι παραπάνω δομές θα επιμερίζουν τα μέσα στους στην υπηρεσία του κοινωνικού οφέλους, της βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και της δημιουργίας σταθερών τοπικών θέσεων εργασίας.

 • Πιο ακριβής ορισμός των κριτηρίων για τις δημόσιες επιχορηγήσεις, για να αποφευχθεί ότι αυτές αντίκεινται (νομικά) στο καθεστώς των δημοσίων συμβάσεων.

ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ

Μετά τη μερική απόρριψη από το Συνταγματικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου με την ονομασία «Florange» για την εξαγορά των κερδοφόρων βιομηχανικών επιχειρήσεων, έχουν ενσωματωθεί δύο άρθρα στο κείμενο που αποτρέπουν την επαναεισαγωγή μέτρων σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του Εμπορικού Δικαστηρίου, που απορρίφθηκαν από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

 • Υποχρέωση αναζήτησης ενός αγοραστή στην περίπτωση του κλεισίματος μιας επιχείρησης. Η συμμόρφωση με τη διάταξη αυτή αποτελεί προϋπόθεση για την έγκριση σχεδίου προστασίας των θέσεων εργασίας από το κράτος.
 • Δυνατότητα για το κράτος να ζητήσει την επιστροφή των ενισχύσεων που καταβλήθηκαν κατά τα προηγούμενα δύο έτη σε περίπτωση κλεισίματος μιας επιχείρησης για την οποία υπήρχε υποψήφιος αγοραστής.
 • Υποστήριξη της εξαγοράς των επιχειρήσεων από τους εργαζόμενους. Δημιουργία δικαιώματος προηγούμενης ενημέρωσης των εργαζομένων στις ΜΜΕ επιχειρήσεις (λιγότερο από 250 εργαζόμενοι): ο επιχειρηματίας είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει για το σχέδιο πώλησης τουλάχιστον δύο μήνες πριν.
 • Μέτρα για τη στήριξη των SCOP (συνεταιριστικές επιχειρήσεις εργαζομένων) κυρίως ως προς τη δημιουργία ενός καθεστώτος εκκίνησης Scop που θα επιτρέπει στους μισθωτούς να συμμετέχουν μειοψηφικά στο κεφάλαιο της επιχείρησης μέχρι και για 7 έτη, χρόνος στον οποίο θα συγκεντρώσουν τους απαραίτητους πόρους για να αποκτήσουν την πλειοψηφία.
 • Εκσυγχρονισμός του συνεταιριστικού δικαίου

Άλλα σημεία του νόμου (ΣΩΜΑΤΕΙΑ/ΣΥΛΛΟΓΟΙ, ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ)

 •  Μετατροπή της εθελοντικής υπηρεσίας των πολιτών άνω των 25 ετών (διαφορετικό από την πολιτική υπηρεσία των 16-25 ετών), σε εθελοντική προσφορά σε Σύλλογο με συμβάσεις 6-24 μηνών που συνάπτουν αποκλειστικά οι ενώσεις/σωματεία/συνεταιρισμοί.
 • Εκσυγχρονισμένο θεσμικό πλαίσιο για τα σωματεία/συλλόγους (εξασφάλιση της επιχορήγησης, διευκόλυνση των συγχωνεύσεων κλπ.)
 •  Δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τις ενώσεις και τους συνεταιρισμούς
 • Αναγνώριση του δικαιώματος στους επιχειρηματίες να προσφέρουν 1% του προϋπολογισμού της επιχείρησης ως χορηγία σε έναν οργανισμό (και όχι μόνο, όπως συμβαίνει σήμερα, σε μια ανθρωπιστική οργάνωση αναγνωρισμένης δημόσιας χρησιμότητας)
 • Εξουσιοδότηση, υπό προϋποθέσεις, στις επιχειρήσεις κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας, οι οποίες δημιουργήθηκαν ειδικά για αυτόν τον σκοπό να εκδίδουν τοπικά συμπληρωματικά νομίσματα.
 • Νέος ορισμός ευρύτερος από ό,τι πριν, για το δίκαιο εμπόριο, που θα περιλαμβάνει όχι μόνο τις σχέσεις Βορρά-Νότου, αλλά και τις σχέσεις Βορρά-Βορρά.

Πηγή


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.