Πρόστιμα ως 20.000 ευρώ για περιβαλλοντικές παραβάσεις κτηνοτροφικών μονάδων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δημοσιεύθηκε στις 5 Νοεμβρίου ΚΥΑ που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Εσωτερικών, Υγείας, Περιβάλλοντος και Δημόσιας Τάξης, με θέμα: “Καθορισμός των οργάνων και της διαδικασίας επιβολής κυρώσεων και της διακοπής λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων”. Σύμφωνα με αυτή επιβάλλονται:

  • Πρόστιμα από 500 έως 2.000 ευρώ για ψευδείς δηλώσεις κατά τη διαδικασία της αδειοδότησης της εγκατάστασης,
  • Πρόστιμα από 500 έως 15.000 ευρώ στην περίπτωση καταγραφής παραβάσεων, που δεν επισύρουν τη διακοπή της λειτουργίας των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και είναι δυνατή η άρση τους με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών. 
  • Τέλος επιβάλλονται πρόστιμα από 5.000 έως 20.000 ευρώ στην περίπτωση καταγραφής παραβάσεων, που προκαλούν εκτεταμένη βλάβη στο περιβάλλον, θέτοντας σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και δεν είναι δυνατή η άρση τους με την εκτέλεση βελτιωτικών εργασιών οπότε και διακόπτεται μερικά ή ολικά η λειτουργία της εγκατάστασης. 

Σε όλες τις περιπτώσεις οι κυρώσεις κλιμακώνονται ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης.
Επίσης, σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ οι κυρώσεις αφορούν όλες τις εγκαταστάσεις  είτε αυτές έχουν αδειοδοτηθεί  με βάση το Ν. 4056/2012 είτε έχουν αδειοδοτηθεί με βάση προηγούμενα νομικά πλαίσια είτε δεν διαθέτουν καθόλου άδεια εγκατάστασης.

Διακοπή λειτουργίας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 
Με τη νέα ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα να επιβληθεί από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ) και η διακοπή της λειτουργίας μίας κτηνοτροφικής εγκατάστασης όταν:
-Οι παραβάσεις που καταγράφονται είναι από τη φύση τους τέτοιες που δεν είναι δυνατή η άρση τους
-Η επιχείρηση δεν έχει προχωρήσει σε βελτιωτικές ενέργειες για τη νόμιμη συνέχιση της λειτουργίας της, όπως αυτές έχουν καθοριστεί με απόφαση της ΑΑΑ.
Στις περιπτώσεις που επιβληθεί η κύρωση της διακοπής της λειτουργίας μιας κτηνοτροφικής εγκατάστασης, στην απόφαση ορίζεται και η προθεσμία απομάκρυνσης του ζωικού κεφαλαίου που τυχόν υπάρχει σε αυτή. Η προθεσμία αυτή δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες, αλλά υπάρχει δυνατότητα παράτασης για το πολύ ένα (1) επιπλέον μήνα στις περιπτώσεις που ο ενδιαφερόμενος φορέας αδυνατεί να απομακρύνει το ζωικό κεφάλαιο εντός της αρχικά τεθείσας προθεσμίας λόγω εξωγενών παραγόντων που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητά του. Η απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου εντός της τεθείσας προθεσμίας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη και δαπάνη του φορέα της κτηνοτροφικής εγκατάστασης. Στην περίπτωση που ο φορέας της κτηνοτροφικής εγκατάστασης δεν προβεί στην απομάκρυνση του ζωικού κεφαλαίου εντός της τεθείσας προθεσμίας και της πιθανής παράτασης αυτής, τα ζώα θεωρούνται ανεπιτήρητα και για τη διαχείριση τους εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012.
Επειδή το θέμα της αδειοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και των παραβάσεων που σχετίζονται με αυτές είναι τεράστιο και αφορά πάρα πολλούς κτηνοτρόφους, θα επανέλθουμε σύντομα στο θέμα με άρθρο μας, όπου θα αναλύουμε όλη τη σχετική διαδικασία.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.