Ζίτσα: Περιβαλλοντικά θέματα στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου

Συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο Ζίτσας στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο παλιό δημαρχείο στην Ελεούσα.

Η Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α   Δ Ι Α Τ Α Ξ Η ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

  1. Συζήτηση για περιβαλλοντικά θέματα που αφορούν το Δήμο.

 2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικ. έτους 2014.

 3.Απ’ ευθείας ανάθεση της προμήθειας «Υγρών καυσίμων – λιπαντικών -αντιψυκτικών του Δήμου Ζίτσας και των Νομικών του Προσώπων για το έτος 2015» λόγω ματαίωσης του σχετικού διαγωνισμού.

 4.Εξέταση αιτήσεων συλλόγων για παροχή χρηματικών επιχορηγήσεων.

 5.Εξέταση αιτήσεως κ. Λιάκου Βασιλείου του Νικηφόρου για παράταση του χρόνου μίσθωσης και του χρόνου ισχύος μειωμένου μισθώματος Δημοτικού Ακινήτου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Κληματιάς.

 6.Εξέταση αιτήματος της εταιρείας COSMOTEγια αναπροσαρμογή μισθώματος της κεραίας με κωδικό θέσης «4364» στην Τ.Κ. Πρωτόπαππας.

 7.Επιστροφή αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού.

 8.Τροποποίηση των υπ’ αριθ. 159/2013 και 62/2014 Αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορούν την συγκρότηση οργάνου για την σφράγιση και εκτέλεση των σχετικών Διοικητικών Πράξεων, όλων των καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή δικαιοδοσίας του Δήμου Ζίτσας ( άρθρο 80 παρ 7 του Ν. 3463/2006).

  1. Έγκριση και ψήφιση έκτακτης επιχορήγησης στα Ν.Π.Δ.Δ του Δήμου με την επωνυμία: «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ» και «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΖΙΤΣΑΣ».

10.Έγκριση διενέργειας προμηθειών


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.