Πρόταση Δήμου για ενεργειακά αυτόνομο ΕΑΝΚΙ

Ο Δήμος Ιωαννιτών προετοίμασε και υπέβαλε στις 3 Νοεμβρίου 2014 αίτηση πράξης για την «Ενσωμάτωση τεχνολογιών ΑΠΕ στο συγκρότημα του Εθνικού Αθλητικού και Ναυτικού Κέντρου Ιωαννίνων (ΕΑΝΚΙ) και σε λοιπές δημοτικές εγκαταστάσεις» στο Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας».

Ο Δήμος Ιωαννιτών, ως Φορέας Υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, υπέβαλε την αίτηση και διεκδικεί χρηματοδότηση για την υλοποίηση παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις της πόλης των Ιωαννίνων συνολικής δαπάνης 1.981.530 ευρώ.

Συγκεκριμένα οι παρεμβάσεις αναφέρονται σε 3 χώρους:

-στο κλειστό κολυμβητήριο του ΕΑΝΚΙ,

-στο κλειστό γυμναστήριο του ΕΑΝΚΙ

-στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κιάφας

Οι παρεμβάσεις σχετίζονται με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και οι νέες τεχνολογίες, για την παραγωγή της απαιτούμενης ενέργειας για τις ανάγκες θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρισμού των εγκαταστάσεων αυτών.

Αντικείμενο της συγκεκριμένης πράξης είναι αφενός να εξασφαλιστεί η παραγωγή ενέργειας και η «ενεργειακή αυτονόμηση» δύο σημαντικών κλειστών αθλητικών κέντρων της πόλης, και αφετέρου να χρησιμοποιηθεί ο υπαίθριος αθλητικός χώρος της ΚΙΑΦΑΣ για την παραγωγή ενέργειας που θα χρησιμοποιηθεί για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και το δημόσιο φωτισμό.

Στόχος είναι, στα πλαίσια του οράματος για την εξέλιξη της πόλης των Ιωαννίνων σε μια πράσινη και βιώσιμη πόλη, η πράξη να συμβάλλει στην εξοικείωση με τις τεχνολογίες ΑΠΕ της τοπικής κοινωνίας των Ιωαννίνων αλλά και να ενισχύσει, εμμέσως, την επιχειρηματικότητα και να τονώσει την απασχόληση σε τοπικό επίπεδο.

ΒΑΣΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η Δημοτική Αρχή ερεύνησε τις δυνατότητες και τα χρηματοδοτικά προγράμματα όπου θα μπορούσε να υποβληθεί σχετική πρόταση κι όταν  κατέληξε ότι η καλύτερη δυνατή λύση θα ήταν  το Πρόγραμμα Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2009-2014 στη Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», ο Δήμαρχος, Θωμάς Μπέγκας, ενημέρωσε τον Υπουργό Πολιτισμού, Κώστα Τασούλα ως πολιτικό προϊστάμενο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, όπου ανήκουν οι εγκαταστάσεις του ΕΑΝΚΙ.

Η ανταπόκριση του κ. Τασούλα ήταν άμεση και υπήρξε διαρκές και άριστο επίπεδο συνεργασίας μέχρι την υποβολή της πρότασης. Όπως επίσης υπήρξε άριστη συνεργασία και με τη διοίκηση του ΠΕΑΚΙ που βοήθησε σε ότι στοιχεία χρειάστηκε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

Όπως δήλωσε ο κ. Μπέγκας «η Δημοτική Αρχή έχει διακηρύξει ότι βασικής της φιλοσοφία είναι οι συνεργασίες. Πιστεύουμε ότι η συνέργεια είναι αυτή που μπορεί να φέρει αποτελέσματα και αυτό αποδεικνύεται στην πράξη»

ΤΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ

 

Τα εκτιμώμενα οφέλη από την προτεινόμενη πράξη είναι τόσο περιβαλλοντικά όσο και οικονομικά και κοινωνικά:

  • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις πρόκειται να συμβάλουν σημαντικά στη μείωση των λειτουργικών εξόδων στους Αθλητικούς χώρους, υποκαθιστώντας την καύση του πετρελαίου και τις αρνητικές συνέπειες της.
  • Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις πρόκειται να συμβάλλουν σημαντικά στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους δημότες στους εν λόγω χώρους αθλητικών δραστηριοτήτων, καθιστώντας τους περισσότερο ελκυστικούς. Κατά συνέπεια η πράξη πρόκειται να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των δημοτών.
  • Η προτεινόμενη πράξη στηρίζει την επίτευξη των στόχων του Δήμου Ιωαννιτών σχετικά με την ανάπτυξη της κοινωνικής ευαισθησίας των πολιτών και τη συνδρομή τους στην πιο ολοκληρωμένη πολιτική, σχεδιασμό και διαχείριση για την αειφόρο ανάπτυξη και την αναβάθμιση του περιβάλλοντος.
  • Μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και της προώθησης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) η πράξη θα επιφέρει σημαντική μείωση των εκπομπών CO2, και θα συμβάλει θετικά στην αειφόρο ανάπτυξη και στο περιβάλλον καθώς θα επιφέρει μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από της συμβατικές πηγές ενέργειας.
  • Τόσο κατά τη διάρκεια της φάσης υλοποίησης της πράξης όσο και κατά τη λειτουργία του συστήματος που θα δημιουργηθεί, η συμβολή των τοπικών επιχειρήσεων θα παίξει καθοριστικό ρόλο. Επιπλέον μετά την ολοκλήρωση των επιδεικτικών παρεμβάσεων της πράξης, αναμένεται πως θα προωθηθεί μια νέας μορφής επιχειρηματικότητα που σχετίζεται με την εφαρμογή λύσεων ΑΠΕ και θα ακολουθηθεί από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή. Η πράξη παρέχει ίσα δικαιώματα πληροφόρησης σε γυναίκες και άνδρες ενώ οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται απευθύνονται και στα δύο φύλα.
  • Τέλος οι εν λόγω δράσεις βρίσκονται σε άμεση αντιστοιχία με τους Εθνικούς Στόχους για το Περιβάλλον και την Ενέργεια καθώς συντελούν στην υποκατάσταση στερεών καυσίμων και των εξαρτήσεων από αυτά και τη μείωση των ρύπων.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.