Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου

Την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014 στις 9.30 το πρωί συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

 1. Συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής διενέργειας των ανοιχτών διαγωνισμών για  την  εκτέλεση των υποέργων: α) «Συντήρηση τοιχογραφιών στο καθολικό της Ιεράς Mονής Αγίου Γεωργίου Καμίτσιανης Τσαμαντά» του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου» και β) «Συντήρηση τοιχογραφιών Ιεράς Μονής Γηρομερίου» του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880017 και τίτλο «ICE- I.C.E. Innovation, culture and Creativity for a new economy – Περιφέρεια Ηπείρου».
 2. Τροποποίηση– συμπλήρωσητης αριθμ. 27/1231/12-09-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, σχετικά με τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Ηπείρου ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την από 25-08-2014 αίτηση ακύρωσης (αριθμ. καταθ. 2920/2014) μετά της αίτησης αναστολής (αριθμ. καταθ. 273/2014) της EΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΩΝ: ΕΡΕΤΒΟ Α.Ε. – ΔΟΜΟΣΠΟΡΤ Α.Ε. – ΕΓΝΩΝ Α.Τ.Ε.
 3. Έγκριση άσκησης παρεμβάσεων ενώπιον του ΣτΕ, σχετικά με τις με αριθμ. καταθ. 3835/2009 και 6029/2012 αιτήσεις του Συλλόγου Προστασίας Περιβάλλοντος Ιωαννίνων, για την ακύρωση των υπ’ αριθμ. 1638/2009 και 39750/2012 αποφάσεων της Γ.Γ. Περιφέρειας Ηπείρου και της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας, αντίστοιχα.
 4. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.
 5. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων, Σιαπλαούρα Αικατερίνης, της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Ηπείρου και Μάνη Ηλία, υπαλλήλου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Ιωαννίνων, στις Βρυξέλλες του Βελγίου για την συμμετοχή τους στις Συναντήσεις Εργασίας, που διοργανώνονται στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου AdriaticGovernanceOperationPlan με ακρωνύμιο «AdriGov», στις  7 Οκτωβρίου 2014, από την Περιφέρεια του Μολίσσε της Ιταλίας, η οποία είναι επικεφαλής του έργου και στο οποίο η Περιφέρεια Ηπείρου συμμετέχει ως εταίρος και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 6. Έγκριση μετακίνησης των υπαλλήλων του Τμήματος Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ιωαννίνων, Τσιούρη Ιωάννας και Ματακούλη Χρήστου, στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 15-10-2014, για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο του ΕΦΕΤ με θέμα «Επίσημος Έλεγχος και απαιτήσεις στον τομέα Οίνου & Ζύθου» και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 7. Έγκριση μετακίνησης της Αριστούλας Στούπα, Επισκέπτριας Υγείας, υπαλλήλου της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Άρτας, στην Αθήνα από 08 έως 10-10-2014, για τη συμμετοχή της στο 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επισκεπτριών Υγείας και έγκριση των σχετικών δαπανών.
 8. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Άρτας «Συντήρηση – αποκατάσταση δρόμων προς ιχθυοτροφεία Τσουκαλιό και Λογαρού ΠΕ Άρτας», προϋπολογισμού 50.000,00 € με ΦΠΑ.
 9. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού και των όρων της διακήρυξής του, για την επιλογή εξωτερικού συνεργάτη της Π.Ε. Άρτας που θα υλοποιήσει το παραδοτέο 5.2.4 «Αξιοποίηση & Ανάπτυξη Επιχειρησιακού Σχεδίου (ExploitationBusinessPlan)», για το Έργο «Developmentofsustainablebiogasstrategiesforintegratedagroindustrialwastemanagement και ακρωνύμιο BioGAIA», στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα – Ιταλία 2007 – 2013».
 10. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Επένδυση πρανών ορύγματος πρωτεύουσας επαρχιακής οδού Κόμβος Βασιλικού – Μαζαρακιά – Κόμβος Καρτερίου με αγκυρούμενο συρματόπλεγμα (Α’  φάση)», προϋπολογισμού € 400.000,00 με ΦΠΑ.
 11. Έγκριση του Πρακτικού Νο1/25-09-2014 της Επιτροπής Διενέργειας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Θεσπρωτίας, για το σχολικό έτος 2014-2015.
 12. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή και αντικατάσταση εξαρτημάτων παραθύρων αλουμινίου και PVC του κτιρίου της Π.Ε. Θεσπρωτίας.
 13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
 14. Έγκριση μίσθωσης πλωτού μέσου ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 102872/3818/30-09-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για την «Μεταφορά και απομάκρυνση μπαζών από το «Λιμανάκι» στην περιοχή του Καλαμά».
 15. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού, για την κατασκευή του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Ζερβού του Δήμου Ζηρού») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ.
 16. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής της από 30-09-2014 επαναληπτικής δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» Υποέργο: «Ασφαλτόστρωση δημοτικής οδού στο Δ.Δ. Ν. Σαμψούντας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με ΦΠΑ, η οποία απέβη άγονος, και ορισμός νέας ημερομηνίας δημοπράτησης του έργου.
 17. Έγκριση πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση, για την ανάθεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Πρέβεζας και των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητάς της», προϋπολογισμού 44.560,00 € με ΦΠΑ.
 18. Έγκριση των Πρακτικών Ι/25-09-2014 και ΙΙ/29-09-2014 της Επιτροπής Διεξαγωγής της διαδικασίας διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και ανάδειξη οριστικών μειοδοτών.
 19. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του Τσιρώνη Ευαγγέλου, υπαλλήλου του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Θεσπρωτίας, που αφορά στον έλεγχο του οχήματος ΚΗΙ 9904  της Π.Ε. Θεσπρωτίας, από το Κ.Τ.Ε.Ο. Θεσπρωτίας, την έκδοση κάρτας καυσαερίων και βεβαίωσης ταχογράφου και τα τέλη κυκλοφορίας.

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.