Προτεραιότητα των ερασιτεχνών ψαράδων η προστασία της άγριας πέστροφας

Την Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 πραγματοποιήθηκε στο Καλπάκι Ιωαννίνων η πρώτη συνάντηση μελών των Δ.Σ. των Συλλόγων Α.Σ.Ε.Α Ιωαννίνων, Α.Σ.Ε.Α. Κόνιτσας και Πανελληνίου Συλλόγου Προστασίας Άγριας Πέστροφας «ΑΣΤΡΑΙΟΣ» με σκοπό τον προγραμματισμό κοινών ενεργειών και δραστηριοτήτων σχετιζομένων με την Ερασιτεχνική Αλιεία στην περιοχή μας. Κατά την συνάντηση στην οποία αναπτύχθηκε γόνιμος διάλογος τέθηκαν οι βάσεις για συνεργασία των τριών Συλλόγων και προσδιορίσθηκαν οι προτεραιότητες κοινής δράσης τους.
Συγκεκριμένα, ως πρώτη και απόλυτη προτεραιότητα αναδείχθηκε η ανάγκη προστασίας της απειλούμενης ενδημικής άγριας πέστροφας μέσω της φύλαξης των ποταμών της περιοχής και αντιμετώπισης των λαθραλιειών, αλλά και άλλων παράνομων ανθρώπινων ενεργειών που επηρεάζουν τον βιότοπό της (ρύπανση, εκχωματώσεις, επιχωματώσεις, αλλαγές κοίτης ποταμών κλπ).
Επίσης αποφασίσθηκε από κοινού η διερεύνηση της δυνατότητας έκδοσης ενημερωτικού φυλλαδίου με περιεχόμενο τα υδάτινα συστήματα της περιοχής και τους ιχθυοπληθυσμούς τους (με έμφαση στα προστατευόμενα και απειλούμενα είδη), τις διατάξεις του Νόμου που διέπουν την ερασιτεχνική αλιεία στα εσωτερικά ύδατα και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.
Ακολούθως, αναδείχθηκε η ανάγκη τεκμηριωμένης προσέγγισης των παραμέτρων που αφορούν τα υδάτινα συστήματα και τους ιχθυοπληθυσμούς τους με την διοργάνωση θεματικών επιστημονικών ημερίδων τόσο γιά τους ποταμούς όσο και για τις λίμνες της περιοχής μας .
Με βάση τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν πρόσφατα σε ποταμούς και λίμνες του Νομού Ιωαννίνων αποφασίσθηκε ο προγραμματισμός επαφών -παρουσία και των συναρμόδιων αρχών και υπηρεσιών- με τους επαγγελματίες αλιείς και τους ιχθυοτρόφους που δραστηριοποιούνται στα υδάτινα συστήματα ώστε να συζητηθούν τα προβλήματα και να συμφωνηθούν μέτρα άμβλυνσης των επιπτώσεων.
Επειδή η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων από επαγγελματίες και μονάδες που δραστηριοποιούνται εκεί (βιομηχανίες, κτηνο-πτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις κλπ) έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις αποφασίσθηκε η ανάδειξη του προβλήματος με την ενημέρωση του κοινού, των υπηρεσιών και των αρχών μέσω των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης .
Εκτός των προαναφερθέντων που αποτελούν τις άμεσες προτεραιότητες κοινής δράσης των τριών Συλλόγων συζητήθηκαν αρκετά άλλα θέματα σχετιζόμενα αμέσως ή εμμέσως με την ερασιτεχνική αλιεία και προέκυψε η ανάγκη διατήρησης των επαφών και ορισμού τακτικών συναντήσεων για την υλοποίηση όσων από κοινού αποφασίσθηκαν.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.