Πρυτάνεις: Κατά της διαθεσιμότητας, υπέρ αύξησης δαπανών για φοιτητική μέριμνα

Την άμεση ανάκληση όλων των σχετικών υπουργικών αποφάσεων με τις οποίες το προσωπικό των πανεπιστημίων τίθεται σε διαθεσιμότητα ζητά με ομόφωνο ψήφισμά της η Σύνοδος των Πρυτάνεων. Η σύνοδος η οποία πραγματοποιήθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο στην Αθήνα  υπενθυμίζει ότι τόσο η σχετική μελέτη της ΑΔΙΠ όσο και αυτή του εξωτερικού συμβούλου του Υπουργείου Παιδείας, διαπιστώνουν τη δραματική υποστελέχωση όλων των Πανεπιστημίων, καταδεικνύοντας ότι το μέτρο της διαθεσιμότητας υπήρξε παράλογο, αναίτιο και αναποτελεσματικό.

Οι Διοικήσεις των Πανεπιστημίων θα προβούν σε ενέργειες ανάδειξης του προβλήματος με Συνεντεύξεις Τύπου που θα διεξαχθούν την Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι όσον αφορά το πανεπιστήμιο Ιωαννίνων το τελευταίο κύμα της διαθεσιμότητας αφορά οκτώ υπαλλήλους οι οποίοι εάν προχωρήσει η σχετική διαδικασία, θα βρεθούν εκτός εργασίας.

Για τα υπόλοιπα θέματα η Σύνοδος σημειώνει:

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΟΜΕΝΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ
Η Σύνοδος Πρυτάνεων εκτιμά ότι τα Ιδρύματα, σύμφωνα με τις διεθνώς ισχύουσες βέλτιστες πρακτικές και τη συνταγματική πρόβλεψη περί αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ, πρέπει να έχουν βαρύνουσα γνώμη και αποφασιστική αρμ οδιότητα για τον καθορισμό του μέγιστου αριθμού εισαγομένων φοιτητών που μπορούν να εκπαιδεύσουν. Ο τελικός προσδιορισμός του αριθμού των εισαγομένων φοιτητών θα πρέπει να πραγματοποιείται κατόπιν τριμερούς συμφωνίας μεταξύ των Πανεπιστημίων, της ΑΔΙΠ και του ΥΠΑΙΘ.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
Η Σύνοδος Πρυτάνεων αναγνωρίζει το οξύ οικονομικό πρόβλημα σημαντικού αριθμού φοιτητών και των οικογενειών τους, που αδυνατούν να τους στηρίξουν και οδηγεί αρκετούς από αυτούς να μην μπορούν να φοιτήσουν στις σχολές που έχουν εισαχθεί.
Η Σύνοδος ζητά από την Πολιτεία να αυξήσει τις δαπάνες φοιτητικής μέριμνας που χρησιμοποιούνται για τη δωρεάν σίτιση και στέγαση των φοιτητών. 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ
Η μείωση του Τακτικού Προϋπολογισμού (ΤΠ) πλέον του 40% στην περίοδο 2010-14 και η περαιτέρω μείωση για το 2015 δημιουργούν συνθήκες ασφυξίας στη λειτουργία των Ιδρυμάτων. Οι προϋπολογισμοί αυτοί δεν επαρκούν για το 2015 και, επομένως, δεν μπορούν να εκτελεστούν αν δεν υπάρξουν σημαντικοί πρόσθετοι πόροι για τα Πανεπιστήμια, όπως έχει δεσμευθεί το Υπουργείο Παιδείας.

ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Ανεξάρτητα από το ύψος των πιστώσεων, ένα μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα των Πανεπιστημίων είναι οι διαδικασίες με βάση τις οποίες οι πιστώσεις αυτές διατίθενται στα Ιδρύματα, με συνέπεια την τελική απώλεια πόρων.
Η Σύνοδος Πρυτάνεων προτείνει τον ορισμό μιας επιτροπής με εκπροσώπηση των συναρμόδιων Υπουργείων (Παιδείας, Οικονομικών και Ανάπτυξης) και της Συνόδου, η οποία να επεξεργαστεί προτάσεις για την απλοποίηση των διαδικασιών εκτέλεσης των προϋπολογισμών (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) των Πανεπιστημίων.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Οι υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης είναι σημαντικές για την λειτουργία του Πανεπιστημίου και καλύπτονται με δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, οι οποίες απορροφούν ένα σημαντικό μέρος των συνολικών πόρων. Με τις υφιστάμενες διαδικασίες διαχείρισης των πόρων των Πανεπιστημίων για τους σκοπούς αυτούς είναι σε πολλές περιπτώσεις αδύνατη η αντιμετώπιση των αναγκών φύλαξης, καθαριότητας και συντήρησης, με σοβαρούς κινδύνους για τη λειτουργία των Ιδρυμάτων. Προτείνουμε νομοθετική ρύθμιση η οποία θα επιτρέπει στα Πανεπιστήμια να μεταφέρουν συγκεκριμένους πόρους του Τακτικού Προϋπολογισμού στις Εταιρείες Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας των Ιδρυμάτων, οι οποίες θα έχουν την ευθύνη της διαδικασίας της σύναψης των συμβάσεων για την καθαριότητα, τη φύλαξη και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων των Πανεπιστημίων. 

ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕΝΗ «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΠΟΙΗΣΗ» ΤΩΝ ΤΕΙ
Η επιχειρούμενη«πανεπιστημιοποίηση» των ΤΕΙ αντιστρατεύεται τους παράλληλους, διακριτούς και νομοθετημένους στόχους των δυο τομέων της ανώτατης εκπαίδευσης, του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού. Οι δυο αυτοί τομείς προσφέρουν διαφορετικά αντικείμενα σπουδών, με τα ΤΕΙ να εστιάζουν στην τεχνολογική εκπαίδευση, ενώ τα Πανεπιστήμια να αναπτύσσουν, μεταξύ άλλων, έντονη και συνεχή ερευνητική δραστηριότητα που στηρίζει συστηματικά τους τρεις κύκλους σπουδών.
Η Σύνοδος Πρυτάνεων κρίνει απαραίτητο να διατηρηθεί η απαραίτητη για την ανάπτυξη της χώρας διακριτή ταυτότητα μεταξύ προγραμμάτων σπουδών των ΤΕΙ και των Πανεπιστημίων καθώς και των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να αναδειχθεί ο ουσιώδης και βάσει νόμου ρόλος των ΤΕΙ ως πυλώνας της τεχνολογικής εκπαίδευσης.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.