Μία ακόμη συνεδρίαση στο…γραφείο του περιφερειάρχη

Συνεχίζονται οι συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου στο γραφείο του περιφερειάρχη, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, γεγονός το οποίο προκαλεί αντιδράσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης. Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής έχει προγραμματιστεί για τη Δευτέρα, 22 Δεκεμβρίου στις 9.30 το πρωί στο Γραφείο του Περιφερειάρχη Ηπείρου (Διοικητήριο Περιφέρειας, Πλατεία Πύρρου αρ.1 Ιωάννινα, Α΄ όροφος, γρ. 209), με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

Επικύρωση πρακτικών της προηγούμενης, από 15-12-2014 συνεδριάσεως.

1. Κατάρτιση και έγκριση των όρων της διακήρυξης ανοιχτής δημοπρασίας, για την κατασκευή του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Επισκευή συντήρηση διαμόρφωση κτιριακών Εγκαταστάσεων Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Δ.Π.Υ.) Ιωαννίνων και του 1ου Πυροσβεστικού Σταθμού (Π.Σ.) Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 500.000,00 με τον Φ.Π.Α.
2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Αποκατάσταση γεώτρησης στη θέση Βολέτσι», αναδόχου Γεωργίου Μυριούνη, μέχρι την 24-02-2015.
3. Έγκριση απευθείας ανάθεσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Ηπείρου για την «Παροχή τεχνικής βοήθειας για την σύνταξη στατικής μελέτης αντικατάστασης των στεγών των κτιρίων της Γαλακτοκομικής Σχολής Ιωαννίνων», προϋπολογισμού € 9.850,00 με Φ.Π.Α.
4. Συγκρότηση Επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών για την ανάδειξη αναδόχου έργων, μελετών και προμηθειών για την εκτέλεση έργων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, για το έτος 2015.
5. Έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της μελέτης της Π.Ε. Ιωαννίνων «Γεωτεχνική μελέτη αποκατάστασης κατολίσθησης στη θέση «Λύγγος» της 13ης επαρχιακής οδού», προεκτιμώμενης αμοιβής € 9.000,00 με ΦΠΑ κατά τις διατάξεις της παρ. 2στ) του άρθρου 10 του Ν. 3316/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 5 παρ. 4 του Ν. 3481/2006.
6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών για την συλλογή στοιχείων κτηματογράφησης – κτηματολογικού πίνακα του έργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Βελτίωση οδού Σκλίβανη – Πηγάδια» προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ.
7. Κατάρτιση των όρων της διακήρυξης του ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Συντήρηση τοιχογραφιών Ι.Ν. Γεννεσίου της Θεοτόκου Βαριάδων», προϋπολογισμού 113.821,14 € πλέον Φ.Π.Α., του έργου της ΣΑΕΠ318/8 με Κ.Α. 2013ΕΠ31880010 και τίτλο «Cult. Routes: Cross- Border Cultural Routes- Περιφέρεια Ηπείρου» και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής του Διαγωνισμού.
8. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού για την ανάδειξη συμφερότερης προσφοράς για την προμήθεια γραφικής ύλης, φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 και αναλώσιμων ειδών (μελανιών και toner για fax και εκτυπωτές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για το έτος 2015 και συγκρότηση της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού.

9. Έγκριση του από 09-12-2014 Πρακτικού της Επιτροπής διεξαγωγής του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τη διακίνηση αλληλογραφίας (κοινής) και επείγουσας (ταχυμεταφορές), για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου για το έτος 2015 και κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού.
10. Έγκριση των Πρακτικών Νο2/05-12-2014 και Νο3/17-12-2014 (έλεγχος οικονομικών προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του ανοικτού (διεθνούς) μειοδοτικού διαγωνισμού, για την ανάδειξη προμηθευτών πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων και Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της για το έτος 2015.
11. Έγκριση διακήρυξης διαγωνισμού με τη διαδικασία πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Διαχείριση και Οικονομική Παρακολούθηση στα πλαίσια του έργου «I.C.E. Innovation, Culture and Creativity for a new Economy», προϋπολογισμού € 7.500,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και συγκρότηση και ορισμός των μελών της Επιτροπής Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
12. Εκπροσώπηση σε ποινική δίκη, των υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου Ελένης Ξενάκη και Βασιλικής Κωστούλα, ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ιωαννίνων.
13. Έγκριση αγοράς παραδοσιακών γλυκών ενόψει των επισκέψεων του Περιφερειάρχη και της Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Ιωαννίνων σε Ιδρύματα της περιοχής και έγκριση των σχετικών δαπανών.
14. Έγκριση παράθεσης δεξίωσης εκ μέρους της Περιφέρειας Ηπείρου για την Πρωτοχρονιά και έγκριση των σχετικών δαπανών.
15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης του υποέργου της Περιφέρειας Ηπείρου «Εργασίες αποκατάστασης στη θέση ΄Παλιουρή΄ της Ε.Ο. Ιωαννίνων – Ηγουμενίτσας», προϋπολογισμού € 20.000,00 με ΦΠΑ, του έργου «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου Περιφέρειας Ηπείρου».
16. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 16-12-2014 επαναληπτικής δημοπρασίας με πρόχειρο διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Έργα Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) Περιφέρειας Ηπείρου» (Υποέργο: Αντιπλημμυρικά έργα στο Δ.Δ. Ζερβού του Δήμου Ζηρού») προϋπολογισμού € 15.000,00 με ΦΠΑ, ο οποίος απέβη άγονος και έγκριση επανάληψης της δημοπρασίας, βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παρ. 1 του Ν. 3669/2008.
17. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 25-11-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Τεχνικά έργα στερέωσης ετοιμόρροπων ογκόλιθων ανάντη πρανούς της 5ης επαρχιακής οδού Π.Ε. Πρέβεζας», προϋπολογισμού € 30.000,00 με Φ.Π.Α., η οποία απέβη άγονος, και επαναδημοπράτηση του έργου, με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
18. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης των εργασιών του έργου της Π.Ε. Πρέβεζας «Αντιπλημμυρικά έργα σε περιοχές του Δήμου Πάργας», αναδόχου Κ/ξιας Β. Αηδώνης & ΣΙΑ Ο.Ε. – Αφοί Ν. Λαϊνά Ο.Ε. ΕΔΕ, μέχρι την 20-04-2015.
19. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων (fax) και λοιπού ηλεκτρονικού και μηχανικού εξοπλισμού, για την κάλυψη των αναγκών μηχανοργάνωσης της Π.Ε. Πρέβεζας.
20. Έγκριση παράτασης ισχύος της σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης (πετρέλαιο κίνησης-Βενζίνη) για τις ανάγκες της Π.Ε. Πρέβεζας.
21. Έγκριση κατάργησης, τροποποίησης και ανάθεσης νέων δρομολογίων που προέκυψαν από τον ανοιχτό διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος 2014 – 2015 για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς μαθητών.
22. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της από 02-12-2014 ανοιχτής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου της Π.Ε. Θεσπρωτίας «Βελτίωση – Αποκατάσταση τμημ. οδού προς οικισμό Μεταβυζαντινής Ουζντίνας (Οσδίνας) Πέντε Εκκλησιών Δ. Σουλίου», προϋπολογισμού € 40.000,00 με ΦΠΑ.
23. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού (Πλαταριά – Σκορπιώνα – Αργυρότοπος) και δευτερεύοντος εθνικού δικτύου (Βασιλικός) δήμου Ηγουμενίτσας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 132354/4991/11-12-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 39/1694/15-12-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
24. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση δευτερεύοντος εθνικού οδικού δικτύου (Παραπόταμος – Νεράιδα δήμου Ηγουμενίτσας) από φερτά υλικά λόγω θεομηνίας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 132445/4997/11-12-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 39/1695/15-12-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
25. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου Μουργκάνας Δήμου Φιλιατών από κατολισθήσεις λόγω θεομηνίας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 132342/4990/11-12-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 39/1696/15-12-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
26. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή εργασιών για επείγουσες επεμβάσεις για την «Αποκατάσταση επαρχιακού δικτύου προς Τζούμα Δήμου Φιλιατών από κατολισθήσεις λόγω θεομηνίας», που εκτελέστηκαν με μηχανήματα ιδιωτικής χρήσης, βάσει της αριθμ. πρωτ. 132329/4989/11-12-2014 απόφασης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, και της αριθμ. 39/1697/15-12-2014 απόφασης ανάθεσης έργου της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου.
27. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης – επισκευής Μηχανημάτων και Οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας.
28. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 28/1239/15-09-2014 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Θεσπρωτίας.
29. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στον ΟΑΕΔ – Περιφερειακή Δ/νση Ηπείρου, για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Βρεφονηπιακού Σταθμού Ηγουμενίτσας για το έτος 2015.
30. Άσκηση ενδίκων μέσων κατά της αριθμ. 209/2014 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Ιωαννίνων.
31. Έγκριση μίσθωσης μηχανημάτων ιδιωτικής χρήσης με χειριστή, σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 135117/5079/18-12-2014 απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσπρωτίας, για επείγουσες επεμβάσεις για τον «Καθαρισμό φράγματος Ραγίου από φερτά υλικά λόγω θεομηνίας».
32. Έγκριση δαπανών προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής μηχανημάτων – οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.