Ειδικό συνεργάτη για το ΕΣΠΑ ζητά ο Δήμος Ιωαννιτών

Ειδικό συνεργάτη βάσει των διατάξεων του άρθρου 163  του ν. 3584/07  για θέματα δημοσίων έργων και  προγραμμάτων ( ΕΣΠΑ –ΣΕΣ κλπ.) θα προσλάβει ο Δήμος Ιωαννιτών. Η σχετική προκήρυξη δημοσιεύεται σήμερα σε τοπικές εφημερίδες και την ιστοσελίδα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Θωμάς Μπέγκας προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να καταλάβουν τη θέση του Ειδικού Συνεργάτη να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής στην υπηρεσία του Δήμου  (Τμήμα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Μητρώων & Προσωπικού, Καπλάνη 7, τηλ. 2651064107, υπεύθυνη κ. Τριαντακωνσταντή Παναγιώτα).

Για την πλήρωση της θέσης απαιτούνται :

τα γενικά και τυπικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται στην παρ. 3 του άρθρου 163 του Ν. 3584/07, δηλαδή:

  1. Να έχουν ελληνική ιθαγένεια.
  2. Οι άνδρες να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  3. Να μην έχουν καταδικαστεί για ποινικό αδίκημα ή να έχουν τεθεί υπό δικαστική αντίληψη ή απαγόρευση που συνιστά κώλυμα ή ασυμβίβαστο με την ανωτέρω θέση.
  4. Να είναι υγιείς και να μην έχουν απολυθεί από προηγούμενη κατεχόμενη συναφή θέση.
  5.  Να κατέχουν:

α) πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Μηχανικού ή Οικονομικών ή Κοινωνικών σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της αλλοδαπής.

β) Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

γ) Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή στα αντικείμενα, επεξεργασίας κειμένων, υπολογιστικών φύλλων, και υπηρεσιών διαδικτύου.

δ)Να διαθέτουν γνώση και εμπειρία σε δημόσια έργα και έργα ΕΣΠΑ (διαχείριση, παρακολούθηση, διακηρύξεις), με οργανωτικές ικανότητες τύπου projectmanagement και συγκεκριμένα εμπειρία σε αναζήτηση, τεκμηρίωση και υποβολή προτάσεων για συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και ιδίως στην επόμενη προγραμματική ευρωπαϊκή περίοδο (επόμενο ΕΣΠΑ ή ΣΕΣ κ.λ.π).

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν με την αίτησή τους:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 ότι σε περίπτωση επιλογής τους θα προσκομίσουν όλα τα προβλεπόμενα από την παρ.3 του άρθρου 163 του Ν.3584/07 έγγραφα που πιστοποιούν την κατοχή των γενικών και τυπικών προσόντων διορισμού.
  2. Σύντομο περί των ανωτέρω βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοαντίγραφο των δυο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.
  4. Αντίγραφα τίτλων σπουδών.
  5. Έγγραφα που να πιστοποιούν την κατοχή των προσόντων διορισμού όπως αυτά αναφέρονται παραπάνω. (περ. 5)

Η επιλογή θα γίνει από το Δήμαρχο Ιωαννιτών, ο οποίος θα αποφασίσει κατά την κρίση του την καταλληλότητα του προσλαμβανομένου (σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 163 του Ν.3584/07).

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα πρέπει να υποβληθούν στο Δήμο Ιωαννιτών  μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15)  ημερών, η οποία αρχίζει από την επόμενη μέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε εφημερίδα του Νομού.


Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.