Απ. Διοίκηση: Παράτυπη τοποθέτηση προϊσταμένου σε Τμήμα του Δήμου Πρέβεζας

Από το atpreveza.gr- Αποκλειστικό

Ρεπορτάζ του Παναγιώτη Τσόγκα

Η Προϊσταμένη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, κα. Βασιλική Ευταξά, δικαίωσε υπάλληλο του Δήμου Πρέβεζας, ο οποίος προσέφυγε κατά της αριθµ. 86/12.03.2014 απόφασης του ∆ηµάρχου Πρέβεζας, κατά το µέρος που αφορά την τοποθέτηση προϊσταµένου στο Τµήµα Πολιτισµού του ∆ήµου Πρέβεζας, κρίνοντας παράτυπη την ενέργεια του Δημάρχου, την οποία και ακύρωσε.

Στο σκεπτικό της απόφασης αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Στην υπό εξέταση περίπτωση η επιλεγείσα υπάλληλος, ως προϊσταµένη του Τµήµατος Πολιτισµού, κατηγορίας ΠΕ, δεν έχει τον Α΄ βαθµό, ούτε εκπληρώνει τα εκ του νόµου (παρ. 3, άρθρο 27, Ν 3584/2007) προβλεπόµενα κριτήρια, δηλαδή βαθµός Β΄, µε συµπληρωµένα (4) τέσσερα έτη υπηρεσίας σε αυτόν, ενώ ο προσφεύγων έχει βαθµό Β΄, είκοσι εννέα (29) χρόνια υπηρεσίας στον τομέα του και έχει επιλεγεί τρεις (3) φορές προϊστάµενος τµήµατος».

Η κα Ευταξά κάνει δεκτή την από 21.03.2014 προσφυγή του υπαλλήλου κατά της αριθµ. 86/12.03.2014 απόφασης του ∆ηµάρχου Πρέβεζας µε θέµα «Τοποθέτηση Προϊσταµένων Τµηµάτων ∆ήµου Πρέβεζας», κατά το µέρος που αναφέρεται στην επιλογή προϊσταµένου στο Τµήµα Πολιτισµού και ακυρώνει την απόφαση του κου Μπαϊλη. Ο προσφεύγων μάλιστα χαρακτηρίζει ακατανόητη τη βαθμολόγηση που έλαβε από το Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Δήμου Πρέβεζας.

Ο Δήμος Πρέβεζας έχει το δικαίωμα προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006, εντός ενός μηνός.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: http://bit.ly/1ryTAbx

Related News

Comments are closed

Copyrıght 2014 Pamvotis Press. All RIGHTS RESERVED.